CÁC TỆP THƯ VIỆN MÔ HÌNH BỔ SUNG CỦA PROTEUS ISIS

CÁC TỆP THƯ VIỆN MÔ HÌNH BỔ SUNG CỦA PROTEUS ISIS


Các tệp mô hình thư viện trước đây của Proteus iSis bạn chia sẻ các mô hình và tập tin thư viện, bạn có thể sử dụng isis debug mô phỏng đã không có cơ hội tại văn bản tập tin mới với các tập tin lớn tuổi có thể là những người mà bạn có thể kiểm soát từ danh sách
# Được tạo vào ngày 2008-08-12 20:33:54 bởi Directory Lister v0.7.2
Danh sách THƯ VIỆN
EXTRA thư viện \ PACKAGE.BAK 
thư viện EXTRA \ DEFAULT.DTF 
thư viện EXTRA \ 2716_27c010_logic_state_mini.ıdx 
thư viện EXTRA \ 4093.IDX 
thư viện EXTRA \ 74 ADDS.IDX 
thư viện EXTRA \ ACTIVE1.IDX 
thư viện EXTRA \ ADC083X.IDX 
thư viện EXTRA \ ANALOG.IDX 
EXTRA thư viện \ ANALOG_DEV.IDX 
thư viện EXTRA \ APPAREILS DE MESURE.IDX 
thư viện EXTRA \ APR.IDX 
thư viện EXTRA \ aresg_lagier.ıdx 
EXTRA thư viện \ ARM7.IDX 
thư viện EXTRA \ AT89C2051.IDX 
thư viện EXTRA \ AT89C4051.IDX 
thư viện EXTRA \ AT89CX051.IDX 
EXTRA thư viện \ AT89S8252.IDX 
thư viện EXTRA \ BAC 2002.IDX 
EXTRA thư viện \ BAC 2003.IDX 
thư viện EXTRA \ BAC_2002.IDX
thư viện EXTRA \ BAC2003.IDX 
thư viện EXTRA \ BASICSTAMP.IDX
EXTRA thư viện \ BCD SWITCH.IDX 
thư viện EXTRA \ BEP 2003 DEVICE_FP2.IDX 
thư viện EXTRA \ BEP 2003 PACKAGE_FP2.IDX 
thư viện EXTRA \ IEP 2004.IDX 
thư viện EXTRA \ IEP 2005.IDX 
thư viện EXTRA \ BEP.IDX 
thư viện EXTRA \ Cayrol Aperçu 2004. IDX 
thư viện EXTRA \ CMOS STRAYS.IDX 
thư viện EXTRA \ CMOS_ADDS.IDX 
thư viện EXTRA \ COILS.IDX 
thư viện EXTRA \ com2pim.ıdx 
thư viện EXTRA \ commutateurs.ıdx 
thư viện EXTRA \ compim_1_2_pcb_pkg_set.ıdx 
thư viện EXTRA \ CONDENSATEURS.IDX 
thư viện EXTRA \ CONNDVC.IDX
thư viện EXTRA \ CONNECTEURS.IDX 
thư viện EXTRA \ CONNECTORS.IDX
EXTRA thư viện \ CONNECTORS44DIL.IDX 
thư viện EXTRA \ DALLAS.IDX 
thư viện EXTRA \ dessins.ıdx 
thư viện EXTRA \ DEV_555_6.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_74.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_A_D_CONV.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_AD.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_ANALOG.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_ARES.IDX 
EXTRA thư viện \ DEV_CMOS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_DSIMM.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_GLYPHIC.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_INTERSIL.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_ISIS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_KEYPADS_BOARD.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_MAXIM.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_MEMORY .IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_MICROCHIP.IDX 
EXTRA thư viện \ DEV_MOTORS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_OPTICAL.IDX
thư viện EXTRA \ DEV_PHILIPS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_PWM.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_READOUTS_METERS .IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_REG.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_RF_GENERAL.IDX
EXTRA thư viện \ DEV_SENIX.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_SERIAL.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_SPEC_FUNCT.IDX 
thư viện EXTRA \ DEV_TEXAS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVANALOG.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVARES.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVDSIMM.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVICE.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVICES.IDX 
EXTRA thư viện \ DEVINTERSIL.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVISIS.IDX 
thư viện EXTRA \ DEVMOTORS.IDX 
thư viện EXTRA \ dısplay_fix.ıdx EXTRA thư viện \ DS1820.IDX thư viện EXTRA \ DVPOT.IDX thư viện EXTRA \ Empreintes condensateurs.ıdx EXTRA thư viện \ empreintes connecteurs.ıdx thư viện EXTRA \ empreintes diodes.ıdx thư viện EXTRA \ empreintes diverses.ıdx
thư viện EXTRA \ dısplay_variance.ıdx 
thư viện EXTRA \ DIVERS.IDX


thư viện EXTRA \ Empreintes interrupteurs.ıdx 
thư viện EXTRA \ Empreintes resistances.ıdx 
thư viện EXTRA \ Empreintes hỗ trợ CI.IDX 
thư viện EXTRA \ empreintes transformateurs.ıdx 
thư viện EXTRA \ Empreintes transistors.ıdx 
EXTRA thư viện \ GASS.IDX 
thư viện EXTRA \ GLIPH_IC_BASIC_STAMPS.IDX 
thư viện EXTRA \ GLYPHIC_BASICSTAMPS.IDX 
thư viện EXTRA \ GRAPHIC BINDEC PARTS.IDX
thư viện EXTRA \ GRAPHIC SWITCH.IDX 
thư viện EXTRA \ ısisg_lagier.ıdx
EXTRA thư viện \ isismisc.ıdx 
thư viện EXTRA \ IWSCVT40.IDX 
thư viện EXTRA \ K12P_PCB.IDX 
thư viện EXTRA \ KEYBOARD_MIDI_DRAWBARS.IDX 
thư viện EXTRA \ KEYPADS_KEYBOARDS.IDX 
thư viện EXTRA \ KP1878BE1.IDX 
thư viện EXTRA \ L298N.IDX 
thư viện EXTRA \ LCD20X8.IDX thư viện EXTRA \ MAXPARTS.IDX thư viện EXTRA \ MEMORY.IDX
EXTRA thư viện \ OPTICAL.IDX LED 
thư viện EXTRA \ LEDYELLOW.IDX 
thư viện EXTRA \ lib.ıdx 
thư viện EXTRA \ lm1881.ıdx 
EXTRA thư viện \ LM386PART.IDX 
thư viện EXTRA \ LM723.IDX 
thư viện EXTRA \ LPTPIM.IDX 
thư viện EXTRA \ MAX1480.IDX 
EXTRA thư viện \ maxdall.ıdx 
thư viện EXTRA \ MAXDEV.IDX thư viện EXTRA \ micro10.ıdx thư viện EXTRA \ misc.ıdx thư viện EXTRA \ MMC.IDX thư viện EXTRA \ moreacuratemeter.ıdx thư viện EXTRA \ MULTIMEDIACARD.IDX thư viện EXTRA \ NE555.IDX thư viện EXTRA \ NE556.IDX thư viện EXTRA \ NTC.IDX thư viện EXTRA \ OHMMETER.IDX thư viện EXTRA \ optoelectronique.ıdx thư viện EXTRA \ PACKAGE.IDX

thư viện EXTRA \ PCB_ZEN.IDX 
thư viện EXTRA \ pcb35sockets.ıdx 
thư viện EXTRA \ PCF8583.IDX 
thư viện EXTRA \ petitelib.ıdx 
thư viện EXTRA \ PHONE.IDX 
thư viện EXTRA \ PHONO_SOCKETS .IDX 
thư viện EXTRA \ PHYSIQUE.IDX 
EXTRA thư viện \ pic.ıdx 
thư viện EXTRA \ PICMICRO.IDX
thư viện EXTRA \ polyester_ares.ıdx 
thư viện EXTRA \ RAA2XX.IDX 
thư viện EXTRA \ READOUT_METERS.IDX 
thư viện EXTRA \ REALTIME.IDX 
thư viện EXTRA \ regulateur.ıdx 
thư viện EXTRA \ relais.ıdx 
thư viện EXTRA \ résistances.ıdx 
thư viện EXTRA \ rtl8019as.ıdx 
thư viện EXTRA \ SAA1064.IDX 
thư viện EXTRA \ SC70 .IDX 
thư viện EXTRA \ scaler.ıdx 
thư viện EXTRA \ Schema de montage.ıdx 
thư viện EXTRA \ SEMICONDUCTEURS.IDX
EXTRA thư viện \ SENIX_MICRO.IDX 
thư viện EXTRA \ SERPAR.IDX 
thư viện EXTRA \ SERTAC_DVC.IDX 
EXTRA thư viện \ mô phỏng analogique.ıdx
thư viện EXTRA \ mô phỏng logique.ıdx 
thư viện EXTRA \ MỘT SỐ DISPLAY_FIXES.IDX
thư viện EXTRA \ đặc biệt chức năng ic.ıdx 
thư viện EXTRA \ hỗ trợ de mạch intégré.ıdx 
EXTRA thư viện \ SWITCHES.IDX 
thư viện EXTRA \ TDA7XXXDEV.IDX 
thư viện EXTRA \ TECCOR.IDX 
thư viện EXTRA \ TECCOR1.IDX 
thư viện EXTRA \ TRANSFORMATEURS ACTIFS.IDX 
thư viện EXTRA \ TRANSFORMATEURS.IDX 
thư viện EXTRA \ transistor.ıdx 
thư viện EXTRA \ ốNG 2004.IDX 
EXTRA thư viện \ TUBES_2000.IDX 
thư viện EXTRA \ VS1001G.IDX 
thư viện EXTRA \ ZENER.IDX 
thư viện EXTRA \ 1N4007.LIB 
thư viện EXTRA \ 2716_27c010_logic_state_mini.lıb 
thư viện EXTRA \ 4093.lib 
thư viện EXTRA \ 74 ADDS.LIB 
thư viện EXTRA \ ACTIVE1.LIB 
thư viện EXTRA \ ADC083X.LIB
thư viện EXTRA \ ANALOG.LIB 
thư viện EXTRA \ ANALOG_DEV.LIB 
thư viện EXTRA \ ANIMATION.LIB 
thư viện EXTRA \ APPAREILS DE MESURE.LIB 
thư viện EXTRA \ tháng tư LIBOR 
thư viện EXTRA \ aresg_lagier.lib 
EXTRA thư viện \ ARM7.LIB 
thư viện EXTRA \ AT89C2051.LIB 
thư viện EXTRA \ AT89C4051.LIB 
thư viện EXTRA \ AT89CX051.LIB 
thư viện EXTRA \ AT89S8252.LIB 
EXTRA thư viện \ BAC 2002.LIB 
thư viện EXTRA \ BAC 2003. LIB 
thư viện EXTRA \ BAC_2002.LIB 
thư viện EXTRA \ BAC2003.LIB 
thư viện EXTRA \ BASICSTAMP.LIB 
thư viện EXTRA \ BCD SWITCH.LIB
thư viện EXTRA \ BEP 2003 DEVICE_FP2.LIB
thư viện EXTRA \ BEP 2003 PACKAGE_FP2.LIB 
thư viện EXTRA \ IEP 2004.LIB
thư viện EXTRA \ IEP 2005.LIB 
thư viện EXTRA \ BEP.LIB 
thư viện EXTRA \ bfr90a.lib 
readouts thư viện EXTRA \ BINDEC SWITCHES.LIB 
EXTRA thư viện \ BOBINES.LIB 
thư viện EXTRA \ BOITIERS.LIB 
thư viện EXTRA \ Cayrol Aperçu 2004.LIB 
EXTRA thư viện \ CMOS STRAYS.LIB 
thư viện EXTRA \ CMOS_ADDS.LIB 
thư viện EXTRA \ COILS.LIB 
thư viện EXTRA \ com2pim.lıb 
thư viện EXTRA \ commutateurs.lıb 
thư viện EXTRA \ compim_1_2_pcb_pkg_set.lıb 
thư viện EXTRA \ CONDENSATEURS.LIB 
thư viện EXTRA \ CONNDVC.LIB 
thư viện EXTRA \ CONNECTEURS LIB 
thư viện EXTRA \ CONNECTORS.LIB 
EXTRA thư viện \ CONNECTORS44DIL.LIB 
thư viện EXTRA \ DALLAS.LIB
thư viện EXTRA \ dessins.lıb 
thư viện EXTRA \ DEV_555_6.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_74.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_A_D_CONV.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_AD.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_ANALOG.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_ARES.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_CMOS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_DSIMM.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_GLYPHIC.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_INTERSIL.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_ISIS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_KEYPADS_BOARD.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_MAXIM.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_MEMORY.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_MICROCHIP LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_MOTORS.LIB 
EXTRA thư viện \ DEV_MTRSYMBLS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_OPTICAL.LIB
thư viện EXTRA \ DEV_PHILIPS.LIB
thư viện EXTRA \ DEV_PWM.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_READOUTS_METERS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_REG.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_RF_GENERAL.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_SENIX.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_SERIAL.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_SPEC_FUNCT.LIB 
thư viện EXTRA \ DEV_TEXAS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVANALOG.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVARES.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVDSIMM.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVICE.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVICES.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVINTERSIL.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVISIS.LIB 
thư viện EXTRA \ DEVMOTORS LIB 
thư viện EXTRA \ dgate.lib 
EXTRA thư viện \ DICE_SYMBOLS.LIB 
thư viện EXTRA \ dısplay_fix.lıb
EXTRA thư viện \ dısplay_variance.lıb
EXTRA thư viện \ DIVERS.LIB 
thư viện EXTRA \ DS1820.LIB 
thư viện EXTRA \ DVPOT.LIB 
thư viện EXTRA \ electrodes.lıb 
thư viện EXTRA \ Empreintes condensateurs.lıb 
thư viện EXTRA \ Empreintes connecteurs.lıb 
thư viện EXTRA \ Empreintes diodes.lıb 
thư viện EXTRA \ Empreintes diverses LIB 
thư viện EXTRA \ empreintes interrupteurs.lıb 
thư viện EXTRA \ empreintes resistances.lib 
thư viện EXTRA \ empreintes hỗ trợ CI.LIB 
thư viện EXTRA \ empreintes transformateurs.lıb 
thư viện EXTRA \ empreintes transistors.lıb 
EXTRA thư viện \ GASS.LIB 
thư viện EXTRA \ GLIPH_IC_BASIC_STAMPS.LIB 
thư viện EXTRA \ GLYPHIC_BASICSTAMPS.LIB 
thư viện EXTRA \ GRAPHIC BINDEC PARTS.LIB
thư viện EXTRA \ GRAPHIC SWITCH.LIB 
thư viện EXTRA \ GRAPHIC SYMBOLS.LIB 
thư viện EXTRA \ graphıc_ıc_kıtv.1.lıb 
thư viện EXTRA \ HC11.LIB 
thư viện EXTRA \ ısisg_lagier.lib 
thư viện EXTRA \ isismisc.lıb 
thư viện EXTRA \ IWSCVT40.LIB 
thư viện EXTRA \ K12P_PCB LIB 
thư viện EXTRA \ KEYBOARD_MIDI_DRAWBARS.LIB 
thư viện EXTRA \ KEYPADS_KEYBOARDS.LIB 
thư viện EXTRA \ keypads_symbols.li.lıb 
thư viện EXTRA \ kp1878be1.lib 
thư viện EXTRA \ L298N.LIB 
thư viện EXTRA \ LCD_SYMBOLS.LIB 
thư viện EXTRA \ LCD20X8.LIB 
thư viện EXTRA \ LED OPTICAL.LIB 
EXTRA thư viện \ LED SWITCH.LIB 
thư viện EXTRA \ LEDJAUNE.LIB 
thư viện EXTRA \ LEDYELLOW.LIB
thư viện EXTRA \ lib.lıb 
thư viện EXTRA \ lm1881.lıb 
thư viện EXTRA \ LM386PART.LIB 
thư viện EXTRA \ LM723.LIB 
thư viện EXTRA \ LPTPIM.LIB 
thư viện EXTRA \ mareadout.lib 
thư viện EXTRA \ MAX1480.LIB 
thư viện EXTRA \ maxdall.lıb 
thư viện EXTRA \ MAXDEV.LIB 
thư viện EXTRA \ MAXPARTS.LIB 
thư viện EXTRA \ MCS8051.LIB 
thư viện EXTRA \ micro10.lıb 
thư viện EXTRA \ misc.lib 
thư viện EXTRA \ MMC.LIB 
thư viện EXTRA \ moreacuratemeter.lıb 
thư viện EXTRA \ MOTORSYMBS LIB 
thư viện EXTRA \ MULTIMEDIACARD.LIB 
EXTRA thư viện \ NE555.LIB 
thư viện EXTRA \ NE556.LIB 
thư viện EXTRA \ NIXIETUBESYMBOLS.LIB
thư viện EXTRA \ NTC.LIB
thư viện EXTRA \ OHMMETER.LIB 
EXTRA thư viện \ optoelectronique.lıb 
thư viện EXTRA \ PACKAGE.LIB 
thư viện EXTRA \ pcb_zen.lib 
thư viện EXTRA \ pcb35sockets.lıb 
thư viện EXTRA \ pcf8583.lib 
thư viện EXTRA \ petitelib.lıb 
thư viện EXTRA \ PHONE.LIB 
thư viện EXTRA \ PHONO_SOCKETS.LIB 
thư viện EXTRA \ PHYSIQUE.LIB 
thư viện EXTRA \ pic.lıb 
thư viện EXTRA \ PICMICRO.LIB 
thư viện EXTRA \ polyester_ares.lıb 
thư viện EXTRA \ RAA2XX.LIB 
thư viện EXTRA \ Scanner radio Stuff symbols.lıb 
thư viện EXTRA \ READOUT_METERS.LIB 
EXTRA thư viện \ REALTIME.LIB 
thư viện EXTRA \ regulateur.lıb 
thư viện EXTRA \ relais.lıb 
thư viện EXTRA \ résistances.lıb
EXTRA thư viện \ RF SYMBOL.LIB 
thư viện EXTRA \ rtl8019as.lib 
thư viện EXTRA \ SAA1064.LIB 
thư viện EXTRA \ sc70.lıb 
thư viện EXTRA \ scaler.lib 
thư viện EXTRA \ Schema de montage.lıb 
EXTRA thư viện \ SEMICONDUCTEURS.LIB 
thư viện EXTRA \ SENIX_MICRO. LIB 
thư viện EXTRA \ SERPAR.LIB 
thư viện EXTRA \ SERTAC_DVC.LIB 
EXTRA thư viện \ mô phỏng analogique.lıb 
thư viện EXTRA \ mô phỏng logique.lıb 
thư viện EXTRA \ smscalersymb.lıb 
thư viện EXTRA \ MỘT SỐ DISPLAY_FIXES.LIB 
thư viện EXTRA \ đặc biệt chức năng ic.lıb 
thư viện EXTRA \ hỗ trợ de mạch intégré.lıb 
EXTRA thư viện \ SWITCHES.LIB thư viện EXTRA \ SYSTEM1.LIB
EXTRA thư viện \ SYMBOLES.LIB thư viện EXTRA \ TDA7XXXDEV.LIB thư viện EXTRA \ TECCOR.LIB thư viện EXTRA \ TECCOR1.LIB thư viện EXTRA \ TRANSFORMATEURS.LIB thư viện EXTRA \ transistor.lıb thư viện EXTRA \ TRANSISTORS.LIB EXTRA thư viện \ ỐNG 2004.LIB EXTRA thư viện \ TUBES_2000.LIB thư viện EXTRA \ variablevolts.lıb thư viện EXTRA \ VS1001G.LIB thư viện EXTRA \ zener.lib thư viện EXTRA \ 4093.LML thư viện EXTRA \ VSMLIBS.LML thư viện EXTRA \ MAX1480.MDF thư viện EXTRA \ BC547B.PRM thư viện EXTRA \ DEFAULT.STY
Danh sách MODEL
EXTRA MODEL \ 4029.DBC 
EXTRA MODEL \ 74XX259.DBC 
EXTRA MODEL \ 4059.DLL 
MODEL EXTRA \ 82XX.DLL 
MODEL EXTRA \ ADC083X.DLL 
MODEL EXTRA \ ARM7TDMI.DLL 
MODEL EXTRA \ ATA.DLL 
MODEL EXTRA \ AVR.DLL 
MODEL EXTRA \ bstamp1.dll 
EXTRA MODEL \ bstamp2.dll 
MODEL EXTRA \ CMOS.DLL 
EXTRA MODEL \ compım.dll 
EXTRA MODEL \ counter.dll 
EXTRA MODEL \ CTIMER.DLL 
EXTRA MODEL \ D1WIO.DLL 
MODEL EXTRA \ DATAC.DLL 
EXTRA MODEL \ DGAT một .dll 
EXTRA MODEL \ DIPSW.DLL 
MODEL EXTRA \ DS1302.DLL 
MODEL EXTRA \ DS1307.DLL 
EXTRA MODEL \ DS1620.DLL 
MODEL EXTRA \ DS1621.DLL 
MODEL EXTRA \ DS182X.DLL
EXTRA MODEL \ DS243X.DLL 
MODEL EXTRA \ DVCO.DLL 
MODEL EXTRA \ EVB11.DLL 
MODEL EXTRA \ HC11.DLL 
MODEL EXTRA \ HGPOT.DLL 
MODEL EXTRA \ I2CDEBUG.DLL 
MODEL EXTRA \ I2CIO.DLL 
EXTRA MODEL \ I2CMEM.DLL 
MODEL EXTRA \ ı2cspy.dll 
EXTRA MODEL \ KEYPAD.DLL 
EXTRA MODEL \ kp1878be1.dll 
EXTRA MODEL \ LCDALPHA.DLL 
MODEL EXTRA \ LCDPIXEL.DLL 
EXTRA MODEL \ LEDMPX.DLL 
MODEL EXTRA \ LOGAN.DLL 
EXTRA MODEL \ LPC2000.DLL 
EXTRA MODEL \ lptp tôi .dll 
EXTRA MODEL \ LTADC.DLL 
MODEL EXTRA \ LTC24XX.DLL 
MODEL EXTRA \ MAREADOUT.DLL 
EXTRA MODEL \ MAX695X.DLL 
MODEL EXTRA \ MAX7219.DLL 
MODEL EXTRA \ MAXIM.DLL
EXTRA MODEL \ MCP23S0X.DLL 
MODEL EXTRA \ MCP300X.DLL 
MODEL EXTRA \ MCP6S2X.DLL 
MODEL EXTRA \ MCP980X.DLL 
MODEL EXTRA \ MCS8051.DLL 
MODEL EXTRA \ MDSDISP.DLL 
MODEL EXTRA \ mmc.dll 
EXTRA MODEL \ PATTGEN.DLL 
MODEL EXTRA \ phone.dll 
EXTRA MODEL \ pic10.dll 
MODEL EXTRA \ PIC12C5.DLL 
EXTRA MODEL \ pıc12c5old.dll 
EXTRA MODEL \ PIC12C6.DLL 
MODEL EXTRA \ PIC12F6.DLL 
MODEL EXTRA \ PIC16.DLL 
EXTRA MODEL \ pic16f6.dll 
MODEL EXTRA \ PIC18 .DLL 
MODEL EXTRA \ RAA2XX.DLL 
MODEL EXTRA \ READOUT.DLL 
MODEL EXTRA \ rmsreadout.dll 
MODEL EXTRA \ ROTOR.DLL 
MODEL EXTRA \ rtl8019as.dll
EXTRA MODEL \ saa1064.dll 
EXTRA MODEL \ SCOPE.DLL 
MODEL EXTRA \ SETPOINT.DLL 
MODEL EXTRA \ SIGGEN.DLL 
MODEL EXTRA \ SPEAKER.DLL 
MODEL EXTRA \ SPIDEBUG.DLL 
MODEL EXTRA \ SPIIO.DLL 
MODEL EXTRA \ STERM.DLL 
MODEL EXTRA \ TC7107.DLL 
MODEL EXTRA \ TC7X.DLL 
EXTRA MODEL \ unc5818.dll 
MODEL EXTRA \ VCO.DLL 
EXTRA MODEL \ vdm51.dll 
MODEL EXTRA \ VTERM.DLL 
EXTRA MODEL \ vvds1820.dll 
EXTRA MODEL \ AVR.HLP 
MODEL EXTRA \ hiển thị HLP 
MODEL EXTRA \ HC11.HLP 
MODEL EXTRA \ KEYPAD.HLP 
MODEL EXTRA \ LAPLACE.HLP 
MODEL EXTRA \ MCS8051.HLP 
MODEL EXTRA \ MOTORS.HLP 
MODEL EXTRA \ PIC12.HLP
EXTRA MODEL \ PIC16.HLP 
MODEL EXTRA \ speaker.hlp 
MODEL EXTRA \ harrıs.lib 
MODEL EXTRA \ 4093.LML 
MODEL EXTRA \ ACLIB04.LML 
MODEL EXTRA \ ACTIVE.LML 
MODEL EXTRA \ ACTIVE1.LML 
EXTRA MODEL \ ANALOG.LML 
MODEL EXTRA \ ANALOGDEV.LML 
MODEL EXTRA \ DIGITAL.LML 
MODEL EXTRA \ DISPLAY.LML 
MODEL EXTRA \ FAIRCHLD.LML 
MODEL EXTRA \ I2CIO.LML 
MODEL EXTRA \ LAPLACE.LML 
MODEL EXTRA \ LTDAC.LML 
MODEL EXTRA \ MAXIM.LML 
MODEL EXTRA \ NHỚ .LML 
MODEL EXTRA \ MICROCHIP.LML 
MODEL EXTRA \ MOTORS.LML 
MODEL EXTRA \ NATDAC.LML 
EXTRA MODEL \ OHM.LML 
EXTRA MODEL \ OPTO.LML 
EXTRA MODEL \ PROSPICE.LML
EXTRA MODEL \ REGUL.LML 
MODEL EXTRA \ SWITCHES.LML 
EXTRA MODEL \ TRXD.LML 
EXTRA MODEL \ VSMLIBS.LML 
MODEL EXTRA \ ANALOGDEV.LML2 
MODEL EXTRA \ 12ce51x.mdf 
MODEL EXTRA \ 12ce67x.mdf 
EXTRA MODEL \ 16SEGCOMA.MDF 
MODEL EXTRA \ 16SEGCOMC.MDF 
MODEL EXTRA \ 1mbx32bit.mdf 
MODEL EXTRA \ 27010.mdf 
MODEL EXTRA \ 2716.mdf 
EXTRA MODEL \ 3PHASE.MDF 
MODEL EXTRA \ 4007.MDF 
MODEL EXTRA \ 40102.MDF 
MODEL EXTRA \ 40102-40103.MDF 
MODEL EXTRA \ 40103.MDF 
MODEL EXTRA \ 40160.MDF 
MODEL EXTRA \ 40161.MDF 
MODEL EXTRA \ 40162.MDF 
MODEL EXTRA \ 40163.MDF 
MODEL EXTRA \ 40175.MDF 
EXTRA MODEL \ 40192.MDF
MODEL EXTRA \ 40193.MDF 
MODEL EXTRA \ 4029.MDF 
EXTRA MODEL \ 4031.MDF 
EXTRA MODEL \ 4034.MDF 
EXTRA MODEL \ 4042.MDF 
EXTRA MODEL \ 4043.MDF 
MODEL EXTRA \ 4044.MDF 
MODEL EXTRA \ 4046.MDF 
MODEL EXTRA \ 4047.MDF 
MODEL EXTRA \ 4048.MDF 
MODEL EXTRA \ 4054.MDF 
MODEL EXTRA \ 4055.MDF 
MODEL EXTRA \ 4056.MDF 
MODEL EXTRA \ 4056B.MDF 
MODEL EXTRA \ 4060.MDF 
MODEL EXTRA \ 4075.MDF 
MODEL EXTRA \ 4085 MDF 
MODEL EXTRA \ 4089.MDF 
MODEL EXTRA \ 4095.MDF 
MODEL EXTRA \ 4096.MDF 
MODEL EXTRA \ 4099.MDF 
MODEL EXTRA \ 4503.MDF 
MODEL EXTRA \ 4515.MDF 
EXTRA MODEL \ 4521.MDF
MODEL EXTRA \ 4522.MDF 
MODEL EXTRA \ 4526.MDF 
EXTRA MODEL \ 4529.MDF 
EXTRA MODEL \ 4541.MDF 
EXTRA MODEL \ 4543.MDF 
EXTRA MODEL \ 4585.MDF 
MODEL EXTRA \ 555.MDF 
MODEL EXTRA \ 7450.MDF 
MODEL EXTRA \ 74573.MDF 
EXTRA MODEL \ 7485.MDF 
EXTRA MODEL \ 74XX154.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX161.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX165.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX176.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX177.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX180.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX181 MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX196.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX197.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX42.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX688.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX808B.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX821.MDF
EXTRA MODEL \ 74XX821A.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX823A.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX824A.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX825A.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX869.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX925.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX926.MDF 
EXTRA MODEL \ 74XX927.MDF 
MODEL EXTRA \ 74XX928.MDF 
MODEL EXTRA \ 8255.MDF 
EXTRA MODEL \ AC_LAMP.MDF 
EXTRA MODEL \ ACMOTOR.MDF 
MODEL EXTRA \ AD8400.MDF 
MODEL EXTRA \ AD8402.MDF 
MODEL EXTRA \ AD8403.MDF 
MODEL EXTRA \ ADC0838.MDF 
EXTRA MODEL \ ADLTCHRDAC MDF 
MODEL EXTRA \ ADSDLATCH.MDF 
MODEL EXTRA \ ADSDO.MDF 
MODEL EXTRA \ ALPHNIXNL.MDF 
MODEL EXTRA \ ALPHNIXNS.MDF 
MODEL EXTRA \ ALPHNIXSS.MDF
EXTRA MODEL \ APR.MDF 
MODEL EXTRA \ AT89C1051.MDF 
MODEL EXTRA \ AT89C2051.MDF 
MODEL EXTRA \ AT89C4051.MDF 
MODEL EXTRA \ AT89CX051.MDF 
MODEL EXTRA \ BGLASS.MDF 
MODEL EXTRA \ CA3161.MDF 
EXTRA MODEL \ CCSRFF.MDF 
MODEL EXTRA \ completecar.mdf 
EXTRA MODEL \ DENCSERVO.MDF 
MODEL EXTRA \ DICE.MDF 
MODEL EXTRA \ DICE3.MDF 
MODEL EXTRA \ DICECA.MDF 
MODEL EXTRA \ DICECC.MDF 
MODEL EXTRA \ DS1233.MDF 
EXTRA MODEL \ DVLNPOT.MDF 
MODEL EXTRA \ Dzenan là MDF 
EXTRA MODEL \ ENMOTOR.MDF 
MODEL EXTRA \ ENSTEPPER.MDF 
MODEL EXTRA \ fx2.mdf 
MODEL EXTRA \ GLIPHSW23.MDF 
MODEL EXTRA \ GLIPHSW3.MDF
EXTRA MODEL \ ICM7212.MDF 
EXTRA MODEL \ ITFMOD.MDF 
EXTRA MODEL \ L298N.MDF 
MODEL EXTRA \ LM1_2_3_85.MDF 
MODEL EXTRA \ lm1_2_385.mdf 
MODEL EXTRA \ LM3909.MDF 
EXTRA MODEL \ LM723.MDF 
EXTRA MODEL \ LPC210X.MDF 
MODEL EXTRA \ LPC2114.MDF 
MODEL EXTRA \ lt1101.mdf 
MODEL EXTRA \ MAINS.MDF 
MODEL EXTRA \ MAX1480.MDF 
MODEL EXTRA \ MAX222_242.MDF 
MODEL EXTRA \ MAX225.MDF 
MODEL EXTRA \ MAX232.MDF 
EXTRA MODEL \ MAX233.MDF 
MODEL EXTRA \ MAX80X MDF 
MODEL EXTRA \ MC14547.MDF 
MODEL EXTRA \ MC14569.MDF 
MODEL EXTRA \ MULTI15.MDF 
MODEL EXTRA \ MULTI15CA.MDF 
MODEL EXTRA \ MULTI15CC.MDF
EXTRA MODEL \ MUX16.MDF 
MODEL EXTRA \ MUX4.MDF 
MODEL EXTRA \ MUX8.MDF 
MODEL EXTRA \ NE555.MDF 
EXTRA MODEL \ OHMETER.MDF 
EXTRA MODEL \ RDAC_LATCH.MDF 
MODEL EXTRA \ S2.MDF 
MODEL EXTRA \ SDENSERVO.MDF 
MODEL EXTRA \ SERVOD.MDF 
MODEL EXTRA \ SERVODVCP.MDF 
MODEL EXTRA \ SERVOVCP.MDF 
MODEL EXTRA \ SN7450.MDF 
MODEL EXTRA \ SN754410.MDF 
MODEL EXTRA \ SRFF.MDF 
MODEL EXTRA \ STROBET.MDF 
EXTRA MODEL \ SWORDGEN.MDF 
MODEL EXTRA \ TLC0831 MDF 
MODEL EXTRA \ UNC5818AF.MDF 
MODEL EXTRA \ VCOBLOCK.MDF 
MODEL EXTRA \ ANALOGD.SML 
EXTRA MODEL \ APEX.SML 
EXTRA MODEL \ BURRBROWN.SML
EXTRA MODEL \ ELANTEC.SML 
MODEL EXTRA \ FAIRCHLD.SML 
MODEL EXTRA \ INTERSIL.SML 
MODEL EXTRA \ LINTEC.SML 
MODEL EXTRA \ MAXIM1.SML 
MODEL EXTRA \ MICROCHIP.SML 
MODEL EXTRA \ NATOA.SML 
EXTRA MODEL \ OPTO.SML 
MODEL EXTRA \ POLYFET.SML 
MODEL EXTRA \ SUPERTEX.SML 
MODEL EXTRA \ TECCOR.SML 
MODEL EXTRA \ TEX101.SML 
MODEL EXTRA \ TEX3_1.SML 
MODEL EXTRA \ TEX301.SML 
EXTRA MODEL \ TEX401.SML 
MODEL EXTRA \ TEX5_1.SML 
MODEL EXTRA \ vAN .SML 
MODEL EXTRA \ ZETEX.SML 
MODEL EXTRA \ MDF_LST.TXT
Đừng quên sao lưu trước khi sử dụng các tập tin mới Proteus Isis
Tải xuống tệp LINK danh sách (ở định dạng TXT) link-232.zip mật khẩu-pass: 320volt.com
Tương tự như thư viện mô hình Proteus isis;

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến